مدیریت و زمان بندی مکانیزه وظایف کارکنان و امکان پیگیری و اخذ گزارش عملکرد ایشان بر روی هر وظیفه هدف اصلی این سامانه است. در این راهکار :

  • وظایف فراموش نمی شوند.
  • زمان اجرای هر وظیفه ثبت و نگهداری می شود.
  • ارجاع وظیفه به کارکنان تسهیل شده و دقت آن افزایش می یابد.
  • کارکنان صف وظایف خود را مدیریت می کنند و براساس اولویت به اجرای آنها می پردازند.
  • مدیران به راحتی پیشرفت اجرای وظایف را کنترل و نظارت می کنند.

برای هر سازمان با هر اندازه یکپارچگی صف وظایف کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وظایف از کانال ها و سامانه های مختلف وارد صف وظایف کارکنان شده و متناسب با چارچوب مدون توزیع وظایف بر‌اساس اولویت کاری، در کارتابل موضعیت خاص خود را خواهد داشت. در اینصورت هر یک از کارکنان با مراجعه به کارتابل وظایف خود می تواند بسته به اولویت وظایف به اجرای وظایف بپردازد. امکان ارتباط بین سامانه برگزاری جلسات با سامانه مدیریت وظایف نیز می تواند در افزایش کارایی این سامانه تأثیر بسزایی داشته باشد. خروجی هر جلسه در قالب وظیفه به افراد مربوطه ارجاع داده می شود و نتیجه اجرای وظایف نیز در قالب گزارش به صورتجلسه الحاق می شود.

محصولات مشابه

راهکارهای سازمانی

هوش تجاری

مدیریت مستندات

پرتال سازمانی

منابع انسانی

مدیریت پروژه