پروژه به مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با هم است که هدف مشخصی را دنبال می کنند. بر این اساس و برای دستیابی به توازن منطقی به سه عامل زمان، هزینه و کیفیت که عامل اصلی موفقیت یک پروژه محسوب می شوند. وجود متدولوژی و ابزارهای کارآمد با اعمال مدیریت یکپارچه و هوشمند بر مراحل پروژه از ابتدا تا انتها امری حیاتی قلمداد می شود.  سامانه یکپارچه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS با بهره گیری از پلتفرم نرم‌افزاری شیرپوینت نسخه ۲۰۱۶ و سرویس پراجکت سرور زمینه اعمال مدیریت موثر بر پروژه های سازمان و تحقق الزامات استانداردهای این حوزه من جمله PMBOK را فراهم می سازد. اهم امکانات و قابلیتهای این راهکار شامل موارد زیر است.

 •  مدیریت ارتباطات
 • مدیریت ذینفعان
 • مدیریت تدارکات
 • مدیریت تقاضا
 • گزارشات پروژه
 • الگوی سایت پروژه 
 • مدیریت محدوده
 • مدیریت هزینه
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت منابع
 • مدیریت زمان
 • مدیریت کیفیت

دیاگرام محصول

محصولات مشابه

راهکارهای سازمانی

هوش تجاری

مدیریت مستندات

مدیریت وظایف

پرتال سازمانی

منابع انسانی