راهکارهای هوشمند و یکپارچه سدرا مجموعه ای است دانش بنیان در عرصه توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی و راهکارهای سازمانی. مأموریت اصلی ما عبارت است از : آموزش، پژوهش، استقرار و پشتیبانی سیستم های یکپارچه اطلاعات مدیریت، راهکارهای سازمانی و دشبوردهای مدیریتی مبتنی بر پلتفرم های نرم افزاری مایکروسافت نظیر SharePoint، Project Server و Power BI. ما تلاش نموده ایم تا با تکیه بر بدنه کارشناسی دانش آموخته و مجرب گامی مهم و سازنده در جهت پاسخگویی به نیازهای مبرم کشور در این زمینه برداریم.