project center

رفع اشکال عدم نمایش مرکز پروژه ها در پراجکت سرور

/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1

این یکی از ایرادهای معمول در مرحله راه اندازی پراجکت سرور هست که حتما باید رفع بشه