سیستم های سفارشی

نصب و پیکره بندی پلتفرم نرم افزاری شیرپوینت

/sharepoint-install-and-configuration

در این مقاله مراحل نصب و پیکره بندی پلتفرم SharePoint نسخه 2019 به صورت گام به گام شرح داده شده است.